logo logo
สนับสนุนโดย    ผศ.ดร.    ธีระยุทธ ทองเครือ
** อาจารย์ไม่ได้กล่าวไว้แค่บอกเฉยๆ


โครงงานวิชาภาวะผู้นำและการจัดการ   สำนักวิชาศึกษาทั่วไป  มหาวิทยาลัยขอนแก่น